Ngày 18/9/2020: Hoàn thành xong ép cừ, đang thi công múc đất để làm hầm.

  • 09-20-2020 | Tiến độ

Nhật ký thi công ngày 18/09/2020.

+ Hoàn thành xong ép cừ, đang thi công múc đất để làm hầm.
+ Cam kết hoàn thành xong tầng hầm lên Cos + 0.0 trong tháng 11/2020

scrolltop
090 686 5885